بگو از چه می هراسی ؟ تو که نبض تند بادی ؟؟

تو که وسعت يقينی تو که حجم اعتمادی ؟

به کجا ؟ چرا ؟ چگونه ؟ بگ از چه می گريزی ؟؟؟؟؟

تو که شعر انتشاری ~ تو که بغض امتدادی

نه شبی شکسته بودی به تلنگر نگاهی ؟

نه دخيل بسته بودی به ضريح اعتقادی

چه شد آن تب غرورت ؟ چه شد آن دل صبورت ؟

که به چشم پر ز نورت غم عشق ياد دادی ...

طپشی نمانده دل را ز شيوع اين شب تار

تو برو خدانگهدار ! تو که شعر بامدادی ........

 

                                                --  فرزين کوراوند  --

/ 0 نظر / 5 بازدید