گناه ...

خود را اگر چه سخت نگه داری از گناه

گاهی شرایطی است که ناچاری از گناه

هر لحظه ممکن است که با برق یک نگاه

بر دوش تو نهاده شود باری از گناه

گفتم : گناه کردم اگر عاشقت شدم...

گفتی تو هم چه ذهنیتی داری از گناه!!

...

سخت است این که دل بکنم از تو از خودم

از این نفس کشیدن اجباری از گناه

بالا گرفته ام سر خود را اگر چه عشق

یک عمر ریخت بر سرم آواری از گناه

دارند پیله های دلم درد می کشند

باید دوباره زاده شوم -عاری از گناه-

                        -نجمه زارع-

/ 1 نظر / 19 بازدید
دکتر شيطان

بايد يه مرتبه در مورد تاثير وزن و بخصوص رديف در غزل قصيده های نو صحبت کنيم. بخصوص تاثيری که در محتوا و البته ماهيت آن دارند.