واقعا که!

«عشق مني، جيگر!»

اين روزها به يار

«جانان» نگو دگر

اين روزها كه نيست

يك هفته بيشتر

از ابتداي عشق

تا انتهاي آن.

ـ يا صاحب الزمان!

...

اصحاب صف به صف

يك روز اين جناح

يك روز آن طرف

تا پلك مي‌زني

باب است دشمني

ياران مهربان

گردند خصم جان.

ـ يا صاحب الزمان!

...

شوهاي مذهبي

نان است و كاسبي

بازند دكه‌ها

مشكل گشاي خلق

چاه است و سكه‌ها

با عشق اهل بيت

با عشق جمكران.

ـ يا صاحب الزمان!

...

جمعند كوسه‌ها

مارند بوسه‌ها

يك حرف بس نبود

صد حرف گفتم و

در خانه كس نبود

با تُنگ دلخوشند

امسال ماهيان.

ـ يا صاحب الزمان!

...

پيشش دلار نفت

تا رو نمي‌زند

مصباح محترم

سوسو نمي‌زند!

از شارژ رفته است

نورافكن جهان

تاريكه آسمان.

ـ يا صاحب الزمان!

...

تا باعث سخن

اكس است و كاسه‌اي

از من چه انتظار

حسّ حماسه‌اي؟

هستند اهل شعر

جمعي ترانه‌گوي

جمعي ترانه‌خوان.

ـ يا صاحب الزمان!

...

سوپر ستاره‌ها

سيمرغ مي‌برند

در جشنواره‌ها

يك عمر دربدر

در هفت شهر عشق

عطار بي هنر

مرغان بي زبان.

ـ يا صاحب الزمان!

...

بيني بسي عجب

گر خود وفا كند

عمر تو تا رجب:

يك عده مؤمنين

در فكر مردمند

هر روز در زمين

بيچاره مردمان!

                        ـ يا صاحب الزمان!

 

http://ebnemahmood.blogfa.com/

/ 1 نظر / 17 بازدید