غروب اندوهگينم می کند ای دوست

غروب سرد و بارانی

و من   در کومه خاموش ونمناکم

به مرگ آفتاب وگل

هزارن نوحه می خوانم

کسی ديگر سراغ ازمن نميگيرد

و دل اين مرغ زندانی

درون خلوت تنهاييش يکروز می ميرد ...

 

                                          - انوش خليلی -

/ 0 نظر / 5 بازدید