/ 2 نظر / 19 بازدید
دوخیک

شاید قبا به قبا کنیم! نه معامله تهاتری، غرض آویزون کردنه!...قبای اطلس ات به این تاریکِ نا معلوم، ما هم که سپیدی و سیاهی و شب و روز ات رو ساموار قبول!......بهتون احتیاج دارم، خاتون ام!.....جدی ......!