اين چه حس مزخرفيه که فکرميکنم بايد ازهرچی خوشم مياد مال من باشه؟؟؟؟؟؟؟34.gif

 کاشکی دنيا

واسه يک شب

واسه يک شب مال من بود!

کاش نگات به هرکی جزمن

واسه يک شب

قدغن بود!!

--

http://endor.org/evanescence/media/clip_fallen-4-my_immortal.asf

/ 0 نظر / 4 بازدید