من از زمانی که قلب خود را گم کرده است می ترسم

        من از تصور بيهودگی اينهمه دست

          و از تصور بيهودگی اينهمه صدا می ترسم

            من مثل دانش آموزی که درس هندسه اش را

                ديوانه وار دوست دارد

                         تنها هستم ...

                    

/ 0 نظر / 4 بازدید