Adamkimin اینشعرهاازآنمننیستکاشبودولینیست...
صفحات وبلاگ
نویسنده: AZITA ADIB POUR - دوشنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٥

در زندگی زخمهايی هست که مثل خوره روح را ميخورد .......؟

کدهای اضافی کاربر :