Adamkimin اینشعرهاازآنمننیستکاشبودولینیست...
صفحات وبلاگ
 
نویسنده: AZITA ADIB POUR - چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸۳

نمک مرگ

کمی حس نياز

به تکرار طلوع

به تکرار غروب

به تکرارگناه

همه زندگی است

...

من نگاهم عرق سرد خجالت دارد

شرم هم خاصيت چشم من است

من تو را ديده و ناديده گذشتم

شب شد

چشمهايت به سلامم سر پاسخ دارند

اگر اين واژه زبر

واژه زبر سلام

بتواند بخرامد بيرون

ترس آغاز، همان واهمه پايان است

...

باز در راه مرا خواهی ديد

باز من سخت دودل خواهم شد

که تو آن خواهی بود

که در انديشه خود ساخته‌ام؟

باز من سخت دودل خواهم ماند

و تو بی‌آنکه بدانی «من» کيست

مثل آنها که تمام ديروز

روزهای ديروز

من در انديشه آنها بودم

باز گم خواهی‌شد

من پر از تکرارم

روزهايم همه‌شان مثل هم‌اند

من نمی‌گويم

اين را تو همان روز

که بی‌ من رفتی فهميدی

تو به من فهماندی

روزها بی‌معنی است

زندگی يک روز است

همه عمر من اين يک روز است

عمر من امروز است

..

 

اينجوريه که اينجوری ميشی :

 

http://mehjad.persianblog.ir/

کدهای اضافی کاربر :