Adamkimin اینشعرهاازآنمننیستکاشبودولینیست...
صفحات وبلاگ
نویسنده: AZITA ADIB POUR - پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٥

آنها صدا زدند

ساعت گذشت ز یک

چشمت پرید و باز

تشویش شد سکوت

این بار هم نشد؟

من در خودم شکست...

شاید دلیل آن ...

شاید ...

کمی نیاز.....

:: گوش کن!

:: وزش ظلمت را می شنوی؟

:: من غریبانه به این خوشبختی مینگرم

:: من به نومیدی خود معتادم..............

آریانا

کدهای اضافی کاربر :